بارگزاری
فهرست
دکتر سعید مهدوی عمران

دکتر سعید مهدوی عمران دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی، استاد

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) - CV

دکتر سلمان غفاری

دکتر سلمان غفاری دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محسن کرمی

دکتر محسن کرمی دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر طهمینه گرگانی فیروزجایی

دکتر طهمینه گرگانی فیروزجایی دکترای تخصصی انگل شناسی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی

دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV