بارگزاری
فهرست
دکتر محمدهادی یداله پور

دکتر محمدهادی یداله پور دکترای تخصصی معارف، دانشیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) CV

دکتر محمدعلی جهانی تیجی

دکتر محمدعلی جهانی تیجی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید داود نصراله پور شیروانی

دکتر سید داود نصراله پور شیروانی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید جلیل سیدی اندی

دکتر سید جلیل سیدی اندی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر موسی یمین فیروز

دکتر موسی یمین فیروز دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV