بارگزاری
فهرست
دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی

دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی (سرپرست گروه) CV

دکتر فاطمه توحیدی

دکتر فاطمه توحیدی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مهدی رجب نیا

دکتر مهدی رجب نیا هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار