بارگزاری
فهرست
دکتر حکیمه آل رضاامیری

دکتر حکیمه آل رضاامیری متخصص بیهوشی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر پرویز امری مله

دکتر پرویز امری مله فلوشیپ مراقبت های ویژه، دانشیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محمد اسماعیلی جلودار

دکتر محمد اسماعیلی جلودار متخصص بیهوشی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر نادیا بنی هاشم

دکتر نادیا بنی هاشم فلوشیپ بیهوشی قلب، دانشیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر بهمن حسن نسب

دکتر بهمن حسن نسب متخصص بیهوشی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر سید حسین حمیدی

دکتر سید حسین حمیدی فلوشیپ بیهوشی قلب، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر شهرام سیفی

دکتر شهرام سیفی فلوشیپ مراقبت های ویژه، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر ابراهیم علیجانپور

دکتر ابراهیم علیجانپور متخصص بیهوشی، دانشیار

عضو هیأت علمی (مدیر گروه) ، CV

دکتر محسن دقمه چی

دکتر محسن دقمه چی متخصص بیهوشی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر مهرافزا میر

دکتر مهرافزا میر متخصص بیهوشی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر محسن اباد

دکتر محسن اباد فلوشیپ Pain، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV