بارگزاری
فهرست
دکتر سید احمد رسولی نژاد

دکتر سید احمد رسولی نژاد متخصص چشم و فلوشیب شبکیه، دانشیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه) ، CV 

دکتر سارا قریب

دکتر سارا قریب متخصص چشم، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر نیما میرزائی راد

دکتر نیما میرزائی راد متخصص چشم وفلوشیب قرنیه، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV