بارگزاری
فهرست
دکتر محمدرضا احمدی فرد

دکتر محمدرضا احمدی فرد دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر هاله اخوان نیاکی

دکتر هاله اخوان نیاکی دکترای تخصصی ژنتیک، استاد

عضو هیأت علمی ، CV

دکتر داود صبور

دکتر داود صبور دکترای تخصصی سلولی مولکولی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV 

دکتر عبدالرضا دارایی

دکتر عبدالرضا دارایی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی(سرپرست) ، CV