بارگزاری
فهرست
دکتر علی اکبر رجب زاده

دکتر علی اکبر رجب زاده دکترای تخصصی علوم تشریح، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر محسن پورقاسم

دکتر محسن پورقاسم دکترای تخصصی آناتومی، استاد

عضو هیأت علمی، CV

دکتر فریده فیضی

دکتر فریده فیضی دکترای تخصصی بافت شناسی پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه)، CV

دکتر سید غلامعلی جورسرایی

دکتر سید غلامعلی جورسرایی دکترای تخصصی آناتومی، استاد

عضو هیأت علمی، CV

دکتر مهرداد فارسی

دکتر مهرداد فارسی دکترای تخصصی آناتومی، دانشیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر نبی ا... سلطانپور

دکتر نبی ا... سلطانپور دکترای تخصصی نورو آناتومی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر سیده زهرا بابازاده

دکتر سیده زهرا بابازاده دکترای تخصصی علوم تشریح، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر لیلا بیگم حجازیان

دکتر لیلا بیگم حجازیان دکترای تخصصی علوم تشریح، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر ناصر شکر زاده

دکتر ناصر شکر زاده دکترای تخصصی علوم تشریح، استادیار

عضو هیأت علمی، CV