بارگزاری
فهرست
دکتر محمدهادی یداله پور

دکتر محمدهادی یداله پور دکترای تخصصی علوم قرآنی، دانشیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر عباس نیکزاد

دکتر عباس نیکزاد دکترای فلسفه و کلام، دانشیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه) ، CV