بارگزاری
فهرست
دکتر کوروش ابراهیم نژادگرجی

دکتر کوروش ابراهیم نژادگرجی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، استادیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه)CV

دکتر علی شبستانی منفرد

دکتر علی شبستانی منفرد دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، استاد

عضو هیأت علمی ، CV