بارگزاری
فهرست
دکتر مسعود ایاز

دکتر مسعود ایاز متخصص رادیو تراپی و آنکولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر معصومه کریمی

دکتر معصومه کریمی متخصص رادیو تراپی و آنکولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی(مدیر گروه)، CV

دکتر سکینه سلیمانی ورکی

دکتر سکینه سلیمانی ورکی متخصص رادیو تراپی و آنکولوژی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر داریوش مسلمی

دکتر داریوش مسلمی متخصص رادیو تراپی و آنکولوژی، دانشیار

عضو هیأت علمی، CV