بارگزاری
فهرست
دکتر سیدغلامعلی جورسرایی

دکتر سیدغلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (رئیس شورا)

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استاد

دکتر منوچهر اشرف پور

دکتر منوچهر اشرف پور معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی (عضو شورا)

 دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری معاون آموزشی بالینی و دستیاری (عضو شورا)

 فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

دکتر سیده پروین سجادی

دکتر سیده پروین سجادی معاون آموزشی علوم پایه (عضو شورا)

دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر ابراهیم  ذبیحی نیشابوری

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری معاون پژوهشی دانشکده پزشکی (عضو شورا)

دکترای تخصصی سم شناسی - داروشناسی، دانشیار

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی مدیر دفتر توسعه آموزش (عضو شورا)

 دکترای تخصصی ویروس شناسی، استادیار

محمد رضا صالحی

محمد رضا صالحی مدیر امور عمومی دانشکده پزشکی (عضو شورا)

 کارشناسی ارشد مدیریت