بارگزاری
فهرست
دکتر سیدغلامعلی جورسرایی

دکتر سیدغلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (رئیس شورا)

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استاد

دکتر سیده پروین سجادی

دکتر سیده پروین سجادی معاون آموزش علوم پایه (عضور شورا)

 دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر  رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری معاون آموزشی بالینی و دستیاری (عضو شورا)

فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

دکتر فریده فیضی

دکتر فریده فیضی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی بافت شناسی پزشکی، استادیار

دکتر سعید مهدوی عمران

دکتر سعید مهدوی عمران هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشیار

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی مدیر دفتر توسعه آموزش (عضو شورا)

دکترای تخصصی ویروس شناسی، استادیار

دکتر منوچهر اشرف پور

دکتر منوچهر اشرف پور معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی (عضو شورا)

دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار

خانم سوهان فرجی

خانم سوهان فرجی مدیر آموزش دانشکده پزشکی (عضو شورا)

کارشناسی ارشد علوم تشریحی