بارگزاری
فهرست
دکتر سید غلامعلی جورسرایی

دکتر سید غلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (رئیس شورا)

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استاد

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری معاون آموزشی بالینی و دستیاری (عضو شورا)

فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

دکتر سیده پروین سجادی

دکتر سیده پروین سجادی معاون آموزش علوم پایه (عضو شورا)

دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر سلیمان محجوب

دکتر سلیمان محجوب هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی بیوشیمی، استاد

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی مدیر دفتر توسعه آموزش (عضور شورا)

دکترای تخصصی ویروس شناسی، استادیار

دکتر محمود حاجی احمدی

دکتر محمود حاجی احمدی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی آمار زیستی، استادیار

دکتر حسن عابدی

دکتر حسن عابدی هیأت علمی (عضو شورا)

فوق تخصص گوارش، استادیار

دکتر پیام سعادت

دکتر پیام سعادت هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص مغز و اعصاب، دانشیار

میترا شعبانی

میترا شعبانی مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی (عضو شورا)

دکترای مدیریت آموزش عالی