بارگزاری
فهرست
دکتر سید غلامعلی جورسرایی

دکتر سید غلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (رئیس شورا)

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استاد

دکتر سیده پروین سجادی

دکتر سیده پروین سجادی معاون آموزشی علوم پایه (عضو شورا)

معاون آموزشی علوم پایه (عضو شورا)

دکتر سلیمان محجوب

دکتر سلیمان محجوب هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی بیوشیمی، استاد

دکتر کوروش ابراهیم نژادگرجی

دکتر کوروش ابراهیم نژادگرجی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، استادیار

دکتر سعید مهدوی عمران

دکتر سعید مهدوی عمران هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی، دانشیار

دکتر مهدی رجب نیا

دکتر مهدی رجب نیا هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار

دکتر مهدی شهبازی

دکتر مهدی شهبازی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی ایمونولوژی، استادیار

دکتر محمود برادران

دکتر محمود برادران هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی فارماکولوژی، دانشیار

دکتر فریده فیضی

دکتر فریده فیضی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی بافت شناسی پزشکی، استادیار

دکتر محمود حاجی احمدی

دکتر محمود حاجی احمدی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی آمار زیستی، استادیار

دکتر عباس نیکزاد

دکتر عباس نیکزاد هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای فلسفه، دانشیار

دکتر محمدهادی یداله پور

دکتر محمدهادی یداله پور هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی معارف، دانشیار

دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی

دکتر الهه فردوسی شاهاندشتی هیأت علمی (عضو شورا)

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، استادیار

دکتر عبدالرضا دارایی

دکتر عبدالرضا دارایی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی، استادیار

دکتر مهدی شمس

دکتر مهدی شمس هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی زبان انگلیسی