بارگزاری
فهرست
دکتر سید غلامعلی جورسرایی

دکتر سید غلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (دبیر کمیته)

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استاد

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

دکترای تخصصی سم شناسی، دانشیار

دکتر پروین سجادی

دکتر پروین سجادی هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

دکترمنوچهر اشرف پور

دکترمنوچهر اشرف پور هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار

آقای دکتر رضا قدیمی

آقای دکتر رضا قدیمی هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

دکترای تخصصی تغذیه بالینی، دانشیار

دکتر ایمان جهانیان

دکتر ایمان جهانیان هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

 مربی آموزش پزشکی

دکتر سید فرزاد جلالیان

دکتر سید فرزاد جلالیان هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق، استاد

دکتر پرویز امری مله

دکتر پرویز امری مله هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

مراقبت‌های ویژه پزشکی، دانشیار 

دکتر مصطفی قاسم زاده

دکتر مصطفی قاسم زاده هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

متخصص پوست