بارگزاری
فهرست
دکتر سیده پروین سجادی

دکتر سیده پروین سجادی معاون آموزشی علوم پایه (دبیر کمیته)

دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر زینت السادات بوذری

دکتر زینت السادات بوذری هیأت علمی (عضو کمیته)

دکترای تخصصی زنان و زایمان، استاد

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی مدیر دفتر توسعه آموزش (عضو کمیته)

 دکترای تخصصی ویروس شناسی، استادیار

دکتر یوسف یحیی پور

دکتر یوسف یحیی پور هیأت علمی (عضو کمیته)

دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، دانشیار

دکتر زهرا اکبریان راد

دکتر زهرا اکبریان راد هیأت علمی (عضو کمیته)

دکترای فوق تخصصی بالینی، دانشیار