بارگزاری
فهرست
دکتر سیدغلامعلی جورسرایی

دکتر سیدغلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (رئیس کمیته)

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استاد

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری هیأت علمی (دبیر کمیته)

 فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

دکتر پروین سجادی

دکتر پروین سجادی هیأت علمی (عضو کمیته)

دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر یوسف یحیی پور

دکتر یوسف یحیی پور هیأت علمی (نماینده معاون آموزشی)

دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، دانشیار