بارگزاری
فهرست
دکتر سیدغلامعلی جورسرایی

دکتر سیدغلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (دبیر کمیته)

 دکترای آناتومی – جنین شناسی، استاد

دکتر ابراهیم  ذبیحی نیشابوری

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

دکترای تخصصی سم شناسی - داروشناسی، دانشیار

دکتر سیده پروین سجادی

دکتر سیده پروین سجادی معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری معاون آموزشی بالینی و دستیاری

فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

دکتر منوچهر اشرف پور

دکتر منوچهر اشرف پور معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی

 دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشیار

دکتر حسین نجف زاده ورزی

دکتر حسین نجف زاده ورزی هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

دکترای تخصصی فارماکولوژی، استاد

دکتر موسی احمدپور

دکتر موسی احمدپور هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

فوق تخصص نوزادان، استاد

دکتر مختار اسماعیل نزاد گنجی

دکتر مختار اسماعیل نزاد گنجی هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

متخصص ارتوپدی، دانشیار

دکتر سید رضا حسینی

دکتر سید رضا حسینی هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

متخصص پزشکی اجتماعی، استاد

دکتر شهلا یزدانی

دکتر شهلا یزدانی هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

متخصص زنان و زایمان، دانشیار

دکتر پیام سعادت

دکتر پیام سعادت هیأت علمی (عضو ثابت کمیته)

متخصص مغز و اعصاب، دانشیار