بارگزاری
فهرست
دکتر مهدی سپیدارکیش

دکتر مهدی سپیدارکیش دکترای تخصصی اپیدمیو لوژی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر محمود حاجی احمدی

دکتر محمود حاجی احمدی دکترای تخصصی آمار زیستی، استادیار

عضو هیأت علمی(سرپرست)، CV

دکتر کریم الله حاجیان تیلکی

دکتر کریم الله حاجیان تیلکی دکترای تخصصی آمار زیستی، استاد

عضو هیأت علمی، CV

دکتر ثریا خفری

دکتر ثریا خفری دکترای تخصصی آمار زیستی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV

دکتر محمد چهرازی

دکتر محمد چهرازی دکترای تخصصی آمار زیستی، استادیار

عضو هیأت علمی، CV