بارگزاری
فهرست
دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری معاون پژوهشی دانشکده پزشکی (رئیس شورا)

دکترای تخصصی سم شناسی - داروشناسی، دانشیار

دکتر پیام سعادت

دکتر پیام سعادت هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص مغز و اعصاب، دانشیار

دکتر آزیتا قنبرپور

دکتر آزیتا قنبرپور هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص زنان و زایمان، استادیار

دکتر علی اصغر منوچهری

دکتر علی اصغر منوچهری هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص پزشکی قانونی، استادیار

دکتر امیر مرتضی ابراهیم زاده

دکتر امیر مرتضی ابراهیم زاده هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی باکتری شناسی، استادیار

دکتر رحمت ا. . . جوکار

دکتر رحمت ا. . . جوکار هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص ارتوپدی، استادیار

دکتر محمد رعنایی

دکتر محمد رعنایی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی آسیب شناسی، استادیار

دکتر علی بیژنی

دکتر علی بیژنی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، استادیار 

دکتر آنژلا حمیدیا

دکتر آنژلا حمیدیا هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص روانپزشکی، استادیار 

سیده سوده بیکائی

سیده سوده بیکائی کارشناس پژوهشی دانشکده پزشکی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی