بارگزاری
فهرست
دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری

دکتر ابراهیم ذبیحی نیشابوری معاون پژوهشی دانشکده پزشکی (رئیس شورا)

دکترای تخصصی سم شناسی - داروشناسی، دانشیار

دکتر حسین نجف زاده

دکتر حسین نجف زاده هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی فارماکولوژی، استاد

دکتر یوسف یحیی پور

دکتر یوسف یحیی پور هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی، دانشیار

دکتر هادی پارسیان

دکتر هادی پارسیان هیأت علمی (عضو شورا)

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشیار

دکتر پروین سجادی

دکتر پروین سجادی هیأت علمی (عضو شورا)

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشیار

دکتر ثریا خفری

دکتر ثریا خفری هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی آمار زیستی، استادیار

دکتر سیده رقیه جعفریان امیری

دکتر سیده رقیه جعفریان امیری هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی آموزش پرستاری، استادیار 

دکتر امرالله مصطفی زاده

دکتر امرالله مصطفی زاده هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی ایمونولوژی، دانشیار

دکتر فرزان خیرخواه

دکتر فرزان خیرخواه هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص روانپزشکی، استاد

دکتر زینت السادات بوذری

دکتر زینت السادات بوذری هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص زنان و زایمان، استاد

دکتر سمانه پورهادی

دکتر سمانه پورهادی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی سالمندشناسی، استادیار

دکتر مهدی رجب نیا

دکتر مهدی رجب نیا هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار

خانم حسنجانی روشن

خانم حسنجانی روشن کارشناس پژوهشی تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی