ابقای آقای دکتر ابراهیم علیجانپور به عنوان مدیر گروه بیهوشی دانشگاه

ابقای آقای دکتر ابراهیم علیجانپور به عنوان مدیر گروه بیهوشی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی،طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر ابراهیم علیجانپورمتخصص بیهوشی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ 05/08/1394 به مدت دوسال دیگر به عنوان مدیر گروه آموزشی بیهوشی دانشگاه ابقا شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب