فهرست

مسئول اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی:   دکتر محبوبه فرامرزی
سمت:   مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی
مدرک تحصیلی:   دکترای تخصصی روانشناسی
تلفن مستقیم:  
تلفن داخلی:  
شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده
تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور با تائيد معاون آموزشي
جمع بندی فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاور در پايان هر نيمسال تحصيلي ،و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده
ارزيابي سالانه عملكرد استادان مشاور و ارائه آن به معاون آموزشی دانشکده
نيازسنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي جهت استادان مشاور اعم از مشاوره، مهارت هاي ارتباطي، روش هاي مطالعه و بررسي مشكلات آموزشي و رفتاري دانشجويان و ....
جلسات هماهنگي ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده