فهرست

مسئول دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی:   رقیه خان محمدی
سمت:   مسئول دفتر دانشکده
مدرک تحصیلی:   کارشناسی مدیریت بازرگانی
تلفن مستقیم:   01132192033 - 01132199936
تلفن داخلی:   429

 

دریافت دستور و برنامه از ریاست دانشکده
تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات آن ها با رئیس دانشکده
برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل و خارج و بالعکس
آماده کردن پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیون ها ، و کمیسیون هایی که دردفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود
آگاه کردن اعضای شرکت کننده از نشست ها و کمیسیون هایی که در دفتر رئیس دانشکده تشکیل می شود
راهنمایی ارباب رجوع رئیس دانشکده و هدایت آن ها به واحدهای مربوطه
تعیین وقت برای ارباب رجوعانی که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده
تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای رئیس دانشکده بر حسب ضرورت
تهیه گزارش از کارهای انجام شده
دریافت و ارسال فاکس ها و ارجاع آن به واحدها
انجام امور مربوط به اتوماسیون اداری در ارسال مکاتبات