فهرست

مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی:   علیرضا دادپور
سمت:   مسئول روابط عمومی
مدرک تحصیلی:   کارشناس تاریخ تمدن ملل اسلامی
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   429
پيگیری تهیه و تامین منابع اطلاعات فرهنگی مورد نیاز و اجرای طرح ها و فعالیت های فرهنگی
تهیه برنامه عملیاتی و راهبردی سالانه فرهنگی دانشکده پزشکی
بررسي كارشناسی مسائل و مشکلات مربوط به انجام فعالیتهای فرهنگي و شناسایی نیازها و اقدام جهت انجام در چارچوب مقررات مربوطه
پيگيري انجام امور اجرايي مربوط به برگزاري جشن ها و وفيات و رويدادهاي حوزه
پيگیری امور اخبار سایت دانشكده
برنامه ريزی امور فوق برنامه و اجرای آن در دانشكده
پیگیری کلاس های آموزش ضمن خدمت جهت کارکنان دانشکده
انجام ساير امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق