انتصاب جناب آقای دکتر مرتضی علیجان پور آقاملکی بعنوان مدیر گروه آموزشی اطفال دانشگاه

انتصاب جناب آقای دکتر مرتضی علیجان پور آقاملکی بعنوان مدیر گروه آموزشی اطفال دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی، جناب آقای دکتر مرتضی علیجان پور آقاملکی عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان مدیر گروه آموزشی اطفال منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد

 


گروه خبر:               تعداد