ارتقاء آقای دکتر سیدغلامعلی جورسرایی رتبه استادی

ارتقاء آقای دکتر سیدغلامعلی جورسرایی رتبه استادی

طی حکمی از سوی آقای دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، آقای دکتر سیدغلامعلی جورسرایی عضو هیات علمی دانشگاه از دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. روابط عمومی دانشکده پزشکی ضمن تبریک به این استاد ارزشمند موفقیت روزافزون ایشان را ار درگاه خداوند منان خواستار است.

 


گروه خبر:               تعداد