فهرست

برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره آموزشی شهيد مطهری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

جشنواره آموزشی شهید مطهری در ۶ حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی اعم از دانشجو‏، هیات علمی و برنامه، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی و طراحی و تولید محصولات آموزشی در پانزدهم اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود.