فهرست

موفقیت و کسب رتبه 10% برتر دانش آموختگان دوره دستیاری دانشکده علوم پزشکی بابل در آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی سال 1398

به گزارش خانم دکتر اکبری معاون آموزشی  بالینی دانشکده پزشکی بابل

متن ...

 

نام ونام خانوادگی دستیار

رشته تحصیلی (تخصص)

    1- ساجده امید بخش امیری

                                      کودکان

    2- فروق علی اکبرنیا

                                      کودکان

    3- مهرداد مصطفی لو

                                     رادیولوژی

    4- آوا نصیری

                                     روانپزشکی

    5- مائده ملا علی پور

                                    زنان و زایمان