فهرست

موفقیت و کسب رتبه های برتر دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی بابل در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (ph.D) سال تحصیلی 99-1398

  1. خانم ارغوان زبردست (رتبه اول رشته ویروس شناسی پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  2. آقای صدرا سماورچی تهرانی (رتبه اول رشته بیوشیمی بالینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  3. خانم گلناز گودرزی (رتبه سوم رشته بیوشیمی بالینی / دانشگاه علوم پزشکی تهران)
  4. خانم بهاره کرانی (بیوشیمی بالینی / دانشگاه تربیت معلم مدرس)
  5. خانم عطیه آل احمد (بیوشیمی بالینی / دانشگاه علوم پزشکی بابل)
  6. آقای مهدی بابا شمسی (بیوشیمی بالینی / دانشگاه علوم پزشکی بابل)
  7. آقای امیر حسین معالی (بیوتکنولوژی پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
  8. خانم الهام قدمی (ژنتیک پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی تهران)