فهرست

آزمون osce جهت دانشجویان رشته پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی،  آزمون آسکی جهت دانشجویان پزشکی برگزار شد، در این آزمون که از ساعت 8:30 الی 13  روز پنج شنبه 28 شهریور در سالن درمانگاه امام حسین (ع) مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار گردید،

تعداد  26  تن از دانشجویانی  که در پایان دوره روتیشن داخلی کارورزی پزشکی قرار داشتند در دو گروه 13 نفره  شرکت نمودند، آقای دکتر فرزین صادقی عضو هیات علمی و مدیر مرکز ایدئو دانشکده پزشکی  افزودند:

در این آزمون 13 ایستگاه که 12 ایستگاه آن برای سنجش مهارت های بالینی، شرح حال گیری، حل مساله و ... 1 ایستگاه استراحت  بود طراحی شده بود، ضمنا   در7 ایستگاه از همکارانی که به عنوان بیمارنما آموزش دیده بودند  و 2 ایستگاه  مولاژ و 3 ایستگاه حل مسئله بهره برداری شد.