فهرست

ریاست دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی:   دکتر ایرج جعفری پور
سمت:   رئیس دانشکده پزشکی
مدرک تحصیلی:   متخصص قلب و عروق- فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   429
ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده
نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی
نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده
پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ... دانشکده
ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان
شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوطه