فهرست

معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی:   دکتر ابراهیم ذبیحی
سمت:   معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
مدرک تحصیلی:   دکترای تخصصی سم شناسی - داروشناسی
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   429
تدوین و نظارت بر حسن اجرای نقشه استراتژیک پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی و معاونت های دانشگاه
تدوین آیین نامه ها و مقررات پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه و وزارت متبوع
مشارکت فعال در سیاستگزاری های پژوهشی دانشگاه از طریق مشارکت در جلسات شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه
تسهیل در امور پژوهشی با استفاده از وضع آیین نامه های جدید
برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده در مقاطع پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی
تدوین شیوه نامه ی ثبت واحد پایان نامه و برگزاری جلسه دفاع و ارایه رساله تحقیقاتی دانشجویان مقاطع مختلف
بررسی و تصویب پیشنهادیه طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی، پایان نامه دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده
برگزاری جلسات ترفیع سالانه اعضای هیئت علمی و ابلاغ ترفیع و یا رکود آنان
تشکیل و برگزاری جلسات کمیته منتخب ارتقائ اعضای هیئت علمی دانشکده و انعکاس نتیجه به هیات ممیزه دانشگاه