فهرست

رئیس اداره امور عمومی

نام و نام خانوادگی:   علیرضا دادپور
سمت:   مدیر امور عمومی دانشکده پزشکی
مدرک تحصیلی:   کارشناس تاریخ تمدن ملل اسلامی
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   247
نظارت بر حسن انجام کلیه امور واحد های تحت سرپرستی
سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحد های تحت سرپرستی
ابلاغ دستور العمل ها و ضوابط مربوطه به آن
شرکت در کمیسیونها، سمینارها، جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه
نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
نظارت بر انجام امور مربوطه به بیمه و رفاه کارکنان
نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
نظارت و کنترل به امور کارگزینی مربوط به مرخصی ها - صدور احکام حقوق و سایر امورات مربوط به کارگزینی
نظارت و کنترل بر امور حسابداری مربوط به پرداخت های حقوق، اضافه کاری، کارانه و سایر امورات مربوط به حسابداری
نظارت و کنترل به امور خدمات انبار و نظافت در سطح دانشکده
همکاری در ساخت و تجهیز گروه های آموزشی