فهرست

حسابدار

نام و نام خانوادگی:   محمد کاشانی فر
سمت:   حسابدار
مدرک تحصیلی:   کارشناسی حسابداری
تلفن مستقیم:   01132195139
تلفن داخلی:   230
ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دغتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف
رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آن ها
تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم و بودجه تفصیلی
رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسایل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و راهنمایی های لازم به منظور بالاترین سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابع در جهت بهبود امور جاری
شرکت در کمیسیون های مربوطه
مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن ها در دانشکده
پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است
نام و نام خانوادگی:   سید جواد هاشمی
سمت:   حسابدار
مدرک تحصیلی:   کارشناسی مدیریت بازرگانی
تلفن مستقیم:   01132195139
تلفن داخلی:   230
ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دغتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف
رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آن ها
تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم و بودجه تفصیلی
رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسایل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و راهنمایی های لازم به منظور بالاترین سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابع در جهت بهبود امور جاری
شرکت در کمیسیون های مربوطه
مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن ها در دانشکده
پیگیری و انجام اموری که از طرف مافوق ابلاغ گردیده است