فهرست

مسئول کارپردازی

نام و نام خانوادگی:   رضا شاکری چمازی
سمت:   کارپرداز
مدرک تحصیلی:   کاردانی حرفه ای امور حج زیارت
تلفن مستقیم:   01132208212
تلفن داخلی:   235
استعلام بهای قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردیده است
خرید اجناس مورد تائید با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت
تهیه و تنظیم صورت جلسه های مربوط
دریافت و جوه تنخواه گردان و سایر وجوه و ارائه چک های وصولی به بانک
انجام سایر امور محوله از طرف رئیس دانشکده
صدور و قیمت گذاری قبض انبار به حسابداری با نرم افزار حسابداری تهعدی