فهرست

مسئول امین اموال

نام و نام خانوادگی:   محمد قلی رمضانی
سمت:   امین اموال
مدرک تحصیلی:   کارشناسی امور اداری
تلفن مستقیم:   01132199592
تلفن داخلی:   228
کنترل قبض انبار و حواله های صادره بصورت سریال و مطابقت اموال مربوطه
رسیدگی به وضعیت انبارهای اسقاط و مازاد مربوط به اموال تحت ابواب جمعی
شناسایی اموال فرسوده و غیرقابل استفاده و خارج نمودن آن ها از فهرست اموال واحد
رسیدگی به وضعیت صورت حساب ها و بررسی و تطبیق آ نها با آیین نامه های اموال
نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول و حق الاشتراک و ثبت در دفاتر قانون
تهیه ریز اموال مورد مزایده و اخذ مجوز از مسولین ذیربط جهت برگزاری مورد مزایده
دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحد ها و ثبت و نگهداری حساب آن ها
بایگانی اسناد و مدارک مربوط به قبوض و حواله های انبار و اناد انتقال و تطبیق با صورتحساب های مربوطه
تنظیم و ارسال سیاهه های اموالی به مدیریت امور مالی جهت اقدام لازم
الصاق برچسب مناسب بر روی اموال و درج شماره و مشخصات آن در فرم های اموال واحد ها
کنترل اموال موجود به شیوه نوین و نگهداری حساب آن ها با مشخصات کامل
جمع آوری اموال مازاد و اسقاط در انبار مربوط
صدور پروانه خروج و تهیه اسناد انتقالی برای اموال تحت ابواب جمعی
صدور مفاسا حساب اموالی برای کادر شاغل در دانشکده
انجام محاسبات آماری به منظور تعیین موجودی و تشخیص ضرورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحد ها
انجام نظارت لازم در جابجایی کالاها و اموال غیر مصرفی در واحد ذیربط
شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن ها در انجام وظایف محوله
انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات
شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی:
وصول نامه های ارسالی و ا رجاع آنان به مسئولین مربوط
ثبت نامه ای وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه تابعه
پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای درخواست شده حسب مورد
انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور
پاسخ به مراجعین جهت ردیابی درخواست های مربوط
صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحدهای ذیربط
مسئول کلیه مکاتبات اداری مرکز چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس
ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط
تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق
امور بایگانی:
حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور