فهرست

مسئول دبیر خانه

نام و نام خانوادگی:   عبدالعلی شکری
سمت:   مسئول دبیرخانه
مدرک تحصیلی:   دیپلم
تلفن مستقیم:   01132199592
تلفن داخلی:   228
ثبت نام های دریافتی از واحد های مختلف دانشگاه و خارج از آن
ثبت نام های ارسالی از دانشکده به واحد های مختلف دانشگاه
راکد کردن پرونده های (بازنشسته ها و پایان کار) پرسنلی دانشکده
تحویل به موقع پرونده ها و بخشنامه ها به مسئولین
بایگانی نامه های اداری طبق پرونده های بایگانی