فهرست

مسئول دفتر امور ایمنی و سلامت

نام و نام خانوادگی:   مقداد باقری
سمت:   مسئول دفتر امور ایمنی و سلامت
مدرک تحصیلی:   کارشناسی میکروبیولوژی
تلفن مستقیم:   01132199936
تلفن داخلی:   238
انجام فعاليت و بررسيهاي لازم به منظور آگاهي از وضع بهداشت محيط كار و وضعيت عمومي كارگاهها تحت پوشش دانشگاه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرف مختلف و جمع آوري اطلاعات مورد نياز پيرامون آن
آشنائي و آموزش و نظارت كامل در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي ( ادغام ، بقا ، بهگر ، صنوف و ....)
تشكيل دوره هاي آموزشي و بازآموزي بهداشت ياران كار، بهورزان، كاردانهاي بهداشتي، اعضاي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با توجه به دستورالعملها و آئين نامه هاي موجود
آشنائي با سيستم شبكه و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت به منظور برنامه ريزيهاي لازمه
همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مراكز بهداشت در زمينه اجرا و ارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعمل هاي ستادي به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه
نظارت بر جمع آوري صحيح و بهداشتي زباله و فضولات و ساير فاكتورهاي بهداشت محيطي و ارائه راهكارهاي لازم
آگاهي از حدود تماس شغلي عوامل بيماريزا و اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط به منظور آگاهي از اثرات زيان آور آنها بر سلامت نيروي شاغل
اعلام نواقص و صدور اخطاريه ها و رسيدگي به شكايات واصله از واحد با توجه به قوانين و مقررات موجود
آگاهي و هماهنگي در زمينه برقراري سيستم هاي ايمني و بهداشت حرفه اي در محيط كار OHSAS و مديريت بحران ،Risk Assessment جهت كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي شاغل در سيستم و خارج از سيستم
تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي در زمينه فرم هاي بازديد، نحوه بازديد، نحوه جمع آوري اطلاعات، صدور تاييدهاي بهداشتي
همكاري با آزمايشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي در زمينه ارزيابي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار
برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفه اي، كامپيوتر و باز آموزي كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي
ارائه و اجراي روشهاي فني و اجرائي در جهت پايش و كنترل فعاليتها و عوامل زيان آور موجود در محيط هاي كاري منطقه
برنامه ريزي، هماهنگي و پيگيري در زمينه تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار
تهيه و تدوين دستورالعمل ها و راهكارهاي لازم در زمينه ايمني نگهداري مواد شيميايي
تجزيه و تحليل و ارزيابي عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار و ارائه طريق به منظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود