فهرست

مسئول خدمات

نام و نام خانوادگی:   حمید منصف
سمت:   مسئول خدمات
مدرک تحصیلی:   کاردانی روابط عمومی
تلفن مستقیم: 01132208217
تلفن داخلی: 308
حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله
نظارت کامل بر نظافت روزانه ساختمان های اداری، نمازخانه، درب و پنجره، کف اتاق ها و سالن ها، شیشه ها، تجهیزات و اثاثیه
آشنایی کافی با مقررات ایمنی و شیوه های پیشگیری خطرات ناشی از کار
آشنایی کامل با نحوه پذیرایی و تشریفات مهمانداری
توانایی سرپرستی کارکنان خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آن ها
آشنایی کامل با دستگاه های نظافتی و توانایی کافی در انجام سرویس های مورد نیاز آن ها
آشنایی کامل با مواد شوینده و ضدعفونی کننده و نحوه استفاده و کاربرد صحیح آن ها
نظارت بر جمع آوری و انتقال ضایعات و زباله ها و نخاله ها به محل های تعیین شده
پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای اور نظافتی و خدماتی
دقت و مراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار
اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آن ها و گزارش به مافوق
رعایت اصولی ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار
هماهنگی پرسنل خدمات جهت برگزاری مراسم و جلسات
تنظیم و تکمیل چک لیست خدماتی تنظیفات
دریافت فاکتور و درخواست خرید از کارپرداز و تنظیم اسناد مربوطه
تحویل دستگاهها و وسایل تعمیری و ارسال آن به شرکت ها جهت تعمیر
انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق