فهرست

کارشناسان گروه بیوشیمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

دکتر عباس موسی پور

ارشد بیوشیمی

 

------

2

کوروش رسول پور

ارشد بیوشیمی

 

------

3

ناحید نعمتی

ارشد بیوشیمی

-------

4 نغمه عباسی ارشد بیوشیمی --------