فهرست

کارشناسان گروه گوش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

حافظی

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

کارشناس