فهرست

کارشناسان گروه چشم

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

آتنا حافظی

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

کارشناس