فهرست

کارشناسان گروه عفونی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

سیاز حسین زاده

کارشناس پرستاری

 

کارشناس