فهرست

کارشناسان گروه پاتولوژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

مریم خسروی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 

کارشناس