فهرست

اولویت های پژوهشی گروه فیزیولوژی

لیست الویت های پژوهشی گروه فیزیولوژی

  1. مطالعه در مورد درد و عوامل موثر بر آن
  2. مطالعه در زمینه اختلال حافظه در مدل های حیوانی آلزایمر
  3. مطالعه بر مکانیسم های درگیر در اعتیاد و نقش هسته های عصبی درگیر
  4. مطالعه بر پاتوفیزیولوژی دمیلیناسیون و ترمیم میلین در مدل های حیوانی مولتیپل اسکلروزیس
  5. علائمالکتروانسفالوگرافیکبیماریهاینورودژنراتیو
  6. اساسنوروشیمیایی (تعاملنوروترانسمیترها) وژنتیکیحافظهویادگیری
  7. پتانسیلمیکرووزیکولهابعنوانبیومارکرهایتشخیصودرمانبیماریهاینورودژنراتیو
  8. بررسی اثر درمانی مواد موثر گیاهان دارویی در مدل های حیوانی بیماری های نورودژراتیو
  9. مطالعه در مدل حیوانی دیابت و بررسی اختلال خواب بر فرایند این بیماری