فهرست

معاونت اداری-مالی

معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی بابل وظیفه تأمین، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و بهینه را بر عهده دارد. این معاونت همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده مطابق با نیازها و اولویت ها اهتمام ورزیده و سعی بر آن دارد تا براساس سیاست
ها و برنامه های مصوب و از طریق کسب، تأمین و تخصیص منابع مالی و ارائه خدمات، تسهیلات و
 امکانات اداری، مالی، رفاهی و خدماتی دیگر واحدهای دانشکده را در جهت ایفای مأموریت های خود پشتیبانی نماید. این حوزه با توانمندسازی سرمایه های سازمانی، افزایش انگیزه در پرسنل بخش، استفاده بهینه از منابع و تجهیزات و تحول در برنامه ها سعی در فراهم کردن شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری، تحول و نوآفرینی سرمایه های سازمانی دارد.

واحدهای مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی عبارتند از: اداره امور عمومی شامل؛ کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی و خدمات، و امور مالی شامل؛ حسابداری، حسابدار امین اموال، کارپردازی و انبار.