فهرست

ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

در راستای اجرای اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی، اعضای محترم تیم ارزیابی بیرونی به سرپرستی جناب آقای دکتر علی بهاری در تاریخ های 7، 8 و 9 دی ماه در دانشگاه علوم پزشکی بابل حضور خواهند داشت.

دانشکده پزشکی بابل، حضور تیم ارزیابی را غنیمت شمرده و ضمن صائب دانستن نقطه نظرات آنها، سعی و تلاش خود را در ارتقاء دانشگاه و انطباق آن با استاندارد های ملی دوره پزشکی دوره عمومی به کار خواهد بست.