فهرست

نشست صمیمانه دانشجویان پزشکی با تیم ارزیابی اعتبار بخشی دبیرخانه آموزش پزشکی

تاریخ: یکشنبه 08/10/1398

ساعت: 15-13

مکان: سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه