فهرست

نشست صمیمانه مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی با تیم ارزیابی اعتبار بخشی دبیرخانه آموزش پزشکی

تاریخ: شنبه 1398/10/7

ساعت: 15-13

مکان: سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه